Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2014

6423 df7f 500
Reposted fromstfn stfn viagoby goby
confusedmadeline
9487 09e8
Reposted fromproof proof viagoby goby
confusedmadeline
Nigdy nie jest za późno, żeby się zatrzymać i zmienić kierunek.
— Cathy Kelly / Raz w życiu
Reposted fromesperantoo esperantoo viadaisies daisies
confusedmadeline
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Reposted frommickeymouse mickeymouse viadaisies daisies
confusedmadeline
8254 e2b9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
7714 3d6a 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialugola lugola
confusedmadeline
 Kiedyś zamieszkamy razem. Będziemy żyć obok siebie. Każdego dnia będziemy zakochiwać się w sobie na nowo. Będziemy coraz lepiej się poznawać. Będziemy się kochać, czasem nie lubić, kłócić i godzić. Będziemy budzić się obok siebie każdego ranka, ciesząc się swoją obecnością. Będziemy ze sobą w najtrudniejszych chwilach, wspierając się nawzajem. Będziemy płakać i śmiać się, a kiedy będzie trzeba będziemy milczeć. Nieważne, co będziemy robić. Ważne, że razem.
— fb
confusedmadeline
6599 1177
Reposted fromolass olass viafoodforsoul foodforsoul

Randomphilia - Blank Space


accordingtodevin:

Good luck on finals! Y’all got this :]

(source: Tapastic)
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaciarka ciarka

December 18 2014

confusedmadeline
confusedmadeline
7210 f6ad
Reposted fromIriss Iriss viadol-blathanna dol-blathanna
confusedmadeline
0526 aa5d 500
Reposted fromfoods foods viapunkahontaz punkahontaz
0284 ca07 500

awwww-cute:

I got a new ornament

Reposted fromklavgav klavgav viafoodforsoul foodforsoul
confusedmadeline
9867 a771 500
Reposted fromerial erial vialugola lugola
confusedmadeline
6257 ad57
9994 0734 500

gabyferret:

holy crap, WHAT IS THIS BEAUTY

Reposted fromredquorra redquorra viadiedrunk diedrunk
confusedmadeline
1225 a7f4

September 27 2014

9507 1f05 500
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaszarakoszula szarakoszula
confusedmadeline
Reposted fromparrotsbeak parrotsbeak viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl